Wzory Wniosków

Urlop Macierzyński

Wzór 1Wzór 2Wzór 3Wzór 4Wzór 5Wzór 6Wzór 7

Wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego przed przewidywaną datą porodu.

Zobacz jak wypełnić  |  Wzory czyste
                          

Szczegóły w artykule: Urlop Macierzyński

Wniosek w sprawie rezygnacji przez matkę dziecka z części urlopu macierzyńskiego.

Zobacz jak wypełnić  |  Wzory czyste
                          

Szczegóły w artykule: Rezygnacja z Urlopu Macierzyńskiego na Rzecz Ojca

Wniosek o udzielenie ojcu dziecka urlopu macierzyńskiego po rezygnacji przez matkę dziecka z pozostałej części tego urlopu.

Zobacz jak wypełnić  |  Wzory czyste
                          

Szczegóły w artykule: Rezygnacja z Urlopu Macierzyńskiego na Rzecz Ojca

Wniosek o udzielenie ojcu dziecka pozostałej części urlopu macierzyńskiego po rezygnacji z przez ubezpieczoną – matkę dziecka z pobierania zasiłku macierzyńskiego. Dotyczy sytuacji kiedy matka dziecka nie jest pracownikiem natomiast ma opłacone składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w związku z prowadzoną działalnością zarobkową (np. działalność gospodarczą lub wykonując pracę na podstawie umowy zlecenie).

Zobacz jak wypełnić  |  Wzory czyste
                          

Szczegóły w artykule: Rezygnacja z Urlopu Macierzyńskiego na Rzecz Ojca

Wniosek o udzielenie ojcu dziecka urlopu macierzyńskiego w związku z hospitalizacją matki.

Zobacz jak wypełnić  |  Wzory czyste
                          

Szczegóły w artykule: Przerwanie Urlopu Macierzyńskiego w Trakcie Pobytu Matki w Szpitalu

Wniosek o przerwanie urlopu macierzyńskiego w związku z hospitalizacją dziecka.

Zobacz jak wypełnić  |  Wzory czyste
                          

Szczegóły w artykule: Przerwanie Urlopu Macierzyńskiego w Trakcie Pobytu Dziecka w Szpitalu

Wniosek o udzielenie ojcu dziecka urlopu macierzyńskiego w związku ze śmiercią matki.

Zobacz jak wypełnić  |  Wzory czyste
                          

Szczegóły w artykule: Urlop Macierzyński dla Ojca Dziecka w Przypadku Śmierci Matki

Urlop Rodzicielski

Wzór 8Wzór 9Wzór 10Wzór 11Wzór 12Wzór 13Wzór 14Wzór 15

Wniosek matki o udzielenie urlopu rodzicielskiego „z góry” (urlop udzielany w trybie Art. 1791 § 1 k.p.).

Zobacz jak wypełnić  |  Wzory czyste
                          

Szczegóły w artykule: Wnioskowanie o Urlop Rodzicielski

Wniosek pracownika (matki lub ojca) o udzielenie:

 • urlopu rodzicielskiego „z dołu” (urlop udzielany w trybie Art. 1821d 1 k.p.),
 • w pełnym wymiarze,
 • w terminie przypadającym bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego albo zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego

Zobacz jak wypełnić  |  Wzory czyste
                          

Szczegóły w artykule: Wnioskowanie o Urlop Rodzicielski

Wniosek pracownika (matki lub ojca) o udzielenie:

 • urlopu rodzicielskiego „z dołu” (urlop udzielany w trybie Art. 1821d 1 k.p.),
 • dotyczącego części urlopu rodzicielskiego,
 • w terminie przypadającym bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego albo zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego.

Zobacz jak wypełnić  |  Wzory czyste
                          

Szczegóły w artykule: Wnioskowanie o Urlop Rodzicielski

Wniosek pracownika (matki lub ojca) o udzielenie:

 • urlopu rodzicielskiego „z dołu” (urlop udzielany w trybie Art. 1821d 1 k.p.),
 • dotyczącego części urlopu rodzicielskiego,
 • w terminie przypadającym bezpośrednio po zakończeniu poprzedniej części urlopu rodzicielskiego albo zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający części urlopu rodzicielskiego.

Zobacz jak wypełnić  |  Wzory czyste
                          

Szczegóły w artykule: Wnioskowanie o Urlop Rodzicielski

Wniosek pracownika (matki lub ojca) o udzielenie:

 • urlopu rodzicielskiego „z dołu” (urlop udzielany w trybie Art. 1821d 1 k.p.),
 • dotyczącego części urlopu rodzicielskiego,
 • w terminie nieprzypadającym bezpośrednio po wykorzystanej już części urlopu rodzicielskiego albo zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający części urlopu rodzicielskiego.

Zobacz jak wypełnić  |  Wzory czyste
                          

Szczegóły w artykule: Wnioskowanie o Urlop Rodzicielski

Wniosek (o którym mowa w Art. 1791 § 4 pkt. 1 k.p.) matki dziecka w sprawie rezygnacji z urlopu rodzicielskiego udzielonego „z góry” (urlop udzielany w trybie Art. 1791 § 1 k.p.). Rezygnacja może dotyczyć całości lub części urlopu rodzicielskiego.

Zobacz jak wypełnić  |  Wzory czyste
                          

Szczegóły w artykule: Rezygnacja z Urlopu Rodzicielskiego

Wniosek (o którym mowa w Art. 1791 § 4 pkt. 2 k.p.) o udzielenie ojcu dziecka urlopu rodzicielskiego w całości albo w części.

Zobacz jak wypełnić  |  Wzory czyste
                          

Szczegóły w artykule: Rezygnacja z Urlopu Rodzicielskiego

Wniosek (o którym mowa w Art. 1821e § 2 k.p.) o umożliwienie łączenia korzystania z urlopu rodzicielskiego lub jego części z wykonywaniem pracy.

Zobacz jak wypełnić  |  Wzory czyste
                          

Szczegóły w artykule: Łączenie Urlopu Rodzicielskiego z Pracą

Urlop Ojcowski

Wzór 16

Wniosek (o którym mowa w Art. 1823 § 2 k.p.) o udzielenie urlopu ojcowskiego.

Zobacz jak wypełnić  |  Wzory czyste
                          

Szczegóły w artykule: Urlop Ojcowski

Urlop Wychowawczy

Wzór 17Wzór 18Wzór 19Wzór 20

Wniosek (o którym mowa w Art. 186 § 7 k.p.) o udzielenie urlopu wychowawczego.

Zobacz jak wypełnić  |  Wzory czyste
                          

Załącznik nr 2 do wniosku – Oświadczenie pracownika o braku zamiaru korzystania przez drugiego rodzica albo opiekuna dziecka z urlopu wychowawczego przez okres wskazany we wniosku albo o okresie, w którym drugi rodzic albo opiekun dziecka zamierzają korzystać z urlopu wychowawczego w okresie objętym wnioskiem.

Zobacz jak wypełnić  |  Wzory czyste
                          

Szczegóły w artykule: Wnioskowanie oraz Rezygnacja z Urlopu Wychowawczego

Oświadczenie (o którym mowa w Art. 186 § 7 k.p.) o wycofanie wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego.

Zobacz jak wypełnić  |  Wzory czyste
                          

Szczegóły w artykule: Wnioskowanie oraz Rezygnacja z Urlopu Wychowawczego

Wniosek o rezygnację (o której mowa w Art. 1863 pkt 1 lub pkt 2 k.p.) z urlopu wychowawczego.

Zobacz jak wypełnić  |  Wzory czyste
                          

Szczegóły w artykule: Wnioskowanie oraz Rezygnacja z Urlopu Wychowawczego

Wniosek (o którym mowa w Art. 1867 § 2 k.p.) o obniżenie wymiaru czasu pracy pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego.

Zobacz jak wypełnić  |  Wzory czyste
                          

Załącznik nr 2 do wniosku – Oświadczenie o okresie, w którym pracownik dotychczas korzystał z wykonywania pracy w obniżonym wymiarze czasy pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z urlopu wychowawczego.

Zobacz jak wypełnić  |  Wzory czyste
                          

Szczegóły w artykule: Praca na Część Etatu Zamiast Urlopu Wychowawczego

2 dni Opieki nad Dzieckiem w Wieku do 14 lat

Wzór 21

Wniosek o zwolnienie od pracy na opiekę nad dzieckiem (Art. 188 k.p.).

Zobacz jak wypełnić  |  Wzory czyste
                          

Szczegóły w artykule: 2 dni Opieki nad Dzieckiem w Wieku do 14 lat