Urlop Ojcowski

Urlop ojcowski przysługuje pracownikowi któremu w okresie zatrudnienia urodziło się dziecko. Jest to urlop dobrowolny. Trwa 2 tygodnie. Można go wykorzystać do czasu aż dziecko skończy 2 lata.

Czym jest urlop ojcowski i komu przysługuje

Urlop ojcowski przysługuje ojcu-pracownikowi któremu w okresie zatrudnienia urodziło się dziecko. Jest to urlop dobrowolny. Pracownik może z niego skorzystać ale nie musi. Na wykorzystanie urlopu ma czas do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia (2 lata). W przypadku przysposobienia dziecka termin ten liczy się od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia.

Urlop ojcowski nie powoduje zmiany wymiaru innych urlopów związanych z rodzicielstwem. Jest to niezależny dodatkowy urlop przewidziany w Kodeksie pracy.

Pracownikowi za okres urlopu ojcowskiego przysługuje zasiłek macierzyński wysokości 100% podstawy.

Ile trwa urlop ojcowski

Urlop ojcowski trwa 2 tygodnie gdzie za jeden tydzień przyjmuje się 7 dni kalendarzowych – trwa on zatem 14 dni kalendarzowych. Do czasu tego wlicza się zatem wszystkie dni wolne od pracy.

Wymiar urlopu ojcowskiego jest niezależny od liczby dzieci urodzonych w jednym porodzie. Niezależnie od tego czy urodziło się jedno dziecko czy bliźniaki urlop ojcowski zawsze trwać będzie 2 tygodnie.

Podział urlopu ojcowskiego na części

Urlop ojcowski można wykorzystać jednorazowo w całości (14 dni) lub można podzielić go na dwie części po 7 dni każda.

Wnioskowanie o urlop ojcowski

Urlop ojcowski przyznaje się na wniosek pracownika składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu (wzór 16). Pracodawca zobowiązany jest wniosek uwzględnić i udzielić urlopu.

Wzór wniosku

Wzór 16

Wniosek (o którym mowa w Art. 1823 § 2 k.p.) o udzielenie urlopu ojcowskiego.

Zobacz jak wypełnić

Pobierz wzory czyste
  

Przepisy prawa

Kodeks pracy

Art. 1823.

§ 1. Pracownik – ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze do 2 tygodni, nie dłużej jednak niż:
1) do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia albo
2) do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia.

§ 11. Urlop ojcowski może być wykorzystany jednorazowo albo nie więcej niż w 2 częściach, z których żadna nie może być krótsza niż tydzień.

§ 2. Urlop ojcowski jest udzielany na pisemny wniosek pracownika – ojca wychowującego dziecko, składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Do wniosku dołącza się dokumenty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1868a. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.

§ 3. Do urlopu ojcowskiego stosuje się odpowiednio przepisy art. 45 § 3, art. 47, art. 50 § 5, art. 57 § 2, art. 163 § 3, art. 165 pkt 4, art. 166 pkt 4, art. 177, art. 181 i art. 1831 § 1.

Może Ci się również spodoba