Urlop Rodzicielski – Kalkulacje Terminów w Szczegółach

W tym artykule dowiesz się jak prawidłowo ustalić termin rozpoczęcia oraz zakończenia urlopu rodzicielskiego jak również kiedy przypada ostatni dzień na złożenie wniosku o udzielenie bądź rezygnację z tego urlopu.

Ustalenie terminu rozpoczęcia i zakończenia urlopu rodzicielskiego

 • Urlop rodzicielski trwa 32 tygodnie. Jeżeli w jednym porodzie urodziła się dwójka lub większa liczba dzieci wówczas wymiar tego urlopu rośnie do 34 tygodni (Art. 1821ap.),
 • Urlop ten (podobnie jak macierzyński) jest udzielany w pełnych tygodniach gdzie tydzień odpowiada 7 dniom kalendarzowym (Art. 1831 1 k.p.),
 • Urlop rodzicielski rozpoczyna się w następnym dniu kalendarzowym po zakończeniu urlopu macierzyńskiego (pomiędzy urlopem macierzyńskim a rodzicielskim nie może być ani jednego dnia przerwy nawet jeżeli miałby to być dzień wolny od pracy) – Art. 1821ap.

Przykład

Dzień zakończenia urlopu macierzyńskiego 20.05.2018
Wymiar urlopu rodzicielskiego 32 tygodnie (224 dni)
Pierwszy dzień urlopu rodzicielskiego

 

21.05.2018

Jest to dzień kalendarzowy następujący po zakończeniu urlopu macierzyńskiego.

Ostatni dzień urlopu rodzicielskiego

 

30.12.2018

Odliczamy 32 tygodnie (224 dni) licząc od 21.05.2018.

Więcej na temat urlopu rodzicielskiego znajdziesz tutaj.

Ustalenie terminu na złożenie wniosku o udzielenie bądź rezygnację z urlopu rodzicielskiego

Generalne zasady ustalania terminów są następujące:

 • Terminy na złożenie wniosku o udzielenie bądź rezygnację z urlopu rodzicielskiego są w Kodeksie pracy określone w dniach (nie później niż … dni przed/po …),
 • Zgodnie z Art. 111 § 1 Kodeksu cywilnego, termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia (dzień ten będzie ostatnim dniem na złożenie wniosku),
 • Zgodnie z Art. 111 § 2 Kodeksu cywilnego, jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło. Na przykład wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego „z góry” należy przekazać nie później niż 21 dni po porodzie. W tym przypadku zdarzeniem od którego dokonujemy obliczeń jest data porodu. Wskazane 21 dni odliczany zaczynając od dnia następującego po dniu porodu. Dnia porodu nie uwzględniamy w kalkulacji,
 • Zgodnie z Art. 115 Kodeksu cywilnego jeżeli koniec terminu do wykonania czynności (złożenia wniosku) przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą,
 • Zgodnie z Art. 61 § 1 Kodeksu cywilnego oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. A zatem mówiąc o dacie przekazania wniosku pracodawcy mówimy o dacie w której wniosek ten wpłynął do pracodawcy. Jeżeli zatem wniosek wysyłamy pocztą wówczas za datę złożenia wniosku uznaje się datę wskazaną na potwierdzeniu odbioru a nie datę nadania listu na poczcie.

a) Termin na złożenie wniosku o urlop rodzicielski „z góry”

 • Wniosek należy złożyć w terminie nie później niż 21 kalendarzowych po porodzie (Art. 1791p.),
 • Wskazane 21 dni obliczamy zaczynając od dnia kalendarzowego następującego po dniu porodu (dnia porodu nie wlicza się przy ustalaniu terminu),
 • Dwudziesty pierwszy dzień tego terminu będzie ostatnim dniem na złożenie wniosku o urlop rodzicielki.

Przykład 1

Dzień porodu 1.01.2018
Ostateczny termin na złożenie wniosku o urlop rodzicielski „z góry”

 

22.01.2018

Odliczamy 21 kolejnych dni kalendarzowych licząc od 2.01.2018 (dzień kalendarzowy następujący po dniu porodu).

Przykład 2

Dzień porodu 7.01.2018
Ostateczny termin na złożenie wniosku o urlop rodzicielski „z góry”

 

29.01.2018

Odliczając 21 kolejnych dni kalendarzowych licząc od 8.01.2018 (dzień kalendarzowy następujący po dniu porodu) otrzymujemy 28.01.2018 który wypada w niedzielę. W takim przypadku ostateczny termin na złożenie wniosku przesuwa się na następny dzień nie będący dniem wolnym od pracy ani nie będący sobotą czyli na poniedziałek 29.01.2018.

Więcej na temat wnioskowania o urlop rodzicielski „z góry” znajdziesz tutaj.

b) Termin na złożenie wniosku o urlop rodzicielski „z dołu”

 • Wniosek należy złożyć w terminie nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu (Art. 1821dp.),
 • Termin ten nie może być zatem krótszy niż 21 dni przed rozpoczęciem urlopu. Wniosek musimy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dwudziesty pierwszy dzień kalendarzowy licząc wstecz od dnia poprzedzającego pierwszy dzień urlopu rodzicielskiego.

Przykład 1

Pierwszy dzień urlopu rodzicielskiego 31.05.2018
Ostateczny termin na złożenie wniosku o urlop rodzicielski „z dołu”

 

9.05.2018

 • Odliczamy wstecz 21 kolejnych dni kalendarzowych licząc od 30.05.2018 (dzień kalendarzowy poprzedzający pierwszy dzień urlopu rodzicielskiego),
 • Dwudziesty pierwszy dzień przypada 10.05.2018 co oznacza, że ostatnim dniem na złożenie wniosku będzie dzień wcześniej czyli 9.05.2018.

Przykład 2

Pierwszy dzień urlopu rodzicielskiego 28.05.2018
Ostateczny termin na złożenie wniosku o urlop rodzicielski „z dołu”

 

7.05.2018

 • Odliczamy wstecz 21 kolejnych dni kalendarzowych licząc od 27.05.2018 (dzień kalendarzowy poprzedzający pierwszy dzień urlopu rodzicielskiego),
 • Dwudziesty pierwszy dzień przypada 7.05.2018 (poniedziałek), co oznacza, że ostatnim dniem na złożenie wniosku powinien być 6.05.2018. Ponieważ jednak jest to niedziela dlatego ostateczny termin na złożenie wniosku przesuwa się na następny dzień nie będący dniem wolnym od pracy czyli na poniedziałek 7.05.2018.

Więcej na temat wnioskowania o urlop rodzicielski „z dołu” znajdziesz tutaj.

c) Termin na złożenie wniosku o rezygnację z urlopu rodzicielskiego udzielonego „z góry”

 • Wniosek należy złożyć nie później niż 21 dni przed przystąpieniem do pracy (Art. 1791 4 pkt. 1 k.p.)
 • Termin ten nie może być zatem krótszy niż 21 dni przed przystąpieniem do pracy. Wskazane 21 dni odliczamy wstecz zaczynając od dnia kalendarzowego poprzedzającego dzień powrotu do pracy (dnia powrotu do pracy nie wlicza się przy ustalaniu terminu).

Przykład

Data powrotu do pracy 24.07.2018
Ostateczny termin na złożenie wniosku o rezygnację z urlopu rodzicielskiego udzielonego „z góry”

 

2.07.2018

 • Odliczamy wstecz 21 kolejnych dni kalendarzowych licząc od 23.07.2018 (dzień kalendarzowy poprzedzający dzień powrotu do pracy).
 • Dwudziesty pierwszy dzień przypada 3.07.2018 co oznacza, że ostatnim dniem na złożenie wniosku będzie dzień wcześniej czyli 2.07.2018.

Więcej na temat rezygnacji z urlopu rodzicielskiego znajdziesz tutaj.

d) Termin na złożenie wniosku o rezygnację z urlopu rodzicielskiego udzielonego „z dołu”

Rezygnacja z urlopu rodzicielskiego udzielonego „z dołu” i powrót do pracy może nastąpić wyłącznie za zgodą pracodawcy (Art. 1821d § 3 k.p.). Kodeks pracy nie wskazuje w tym przypadku terminów granicznych. Wniosek w tej sprawie możemy złożyć w dowolnym czasie. Przepisy prawa nie określają co powinien zawierać wniosek o rezygnację dlatego należy go złożyć wg wymagań określonych przez pracodawcę.

Podział urlopu rodzicielskiego na części

 • Urlop rodzicielski można podzielić na części i wykorzystać go np. wspólnie z małżonkiem. Dzieląc urlopu na części należy pamiętać, że:
 • maksymalnie urlop ten można podzielić na 4 części,
 • kolejne części muszą następować bezpośrednio po sobie (nie może być ani jednego dnia przerwy),
 • długość trwania każdej z części musi być wielokrotnością tygodnia (np. 8, 9, 10 tygodni),
 • każda z części nie powinna być krótsza niż 8 tygodni za wyjątkiem pierwszej części w przypadku której limit wynosi 6 tygodni,
 • krótsza niż 8 tygodni może być również ostatnia część urlopu rodzicielskiego w przypadku jeżeli jej długość to po prostu końcówka jaka została po wykorzystaniu wszystkich poprzednich części. W skrajnym przypadku może ona trwać 1 tydzień.

Przykład

Wymiar urlopu rodzicielskiego 32 tygodnie (224 dni)
Dzień zakończenia urlopu macierzyńskiego 21.05.2018

Małżonkowie postanowili podzielić urlop rodzicielski na dwie równe części po 16 tygodni (112 dni) każda. Pierwszą część wykorzystuje matka, drugą ojciec dziecka.

Pierwszy dzień pierwszej części urlopu rodzicielskiego 22.05.2018

Jest to dzień kalendarzowy następujący po zakończeniu urlopu macierzyńskiego.

Ostateczny termin na złożenie wniosku o pierwszą część urlopu rodzicielskiego (wnioskowanie „z dołu”) 30.04.2018

 • Odliczamy wstecz 21 kolejnych dni kalendarzowych licząc od 21.05.2018 (dzień kalendarzowy poprzedzający pierwszy dzień urlopu rodzicielskiego).
 • Dwudziesty pierwszy dzień przypada 1.05.2018 co oznacza, że ostatnim dniem na złożenie wniosku będzie dzień wcześniej czyli 30.04.2018.
Ostatni dzień pierwszej części urlopu rodzicielskiego 10.09.2018

Odliczamy 16 tygodni (112 dni) licząc od 22.05.2018

Pierwszy dzień drugiej części urlopu rodzicielskiego 11.09.2018

Jest to dzień kalendarzowy następujący po zakończeniu pierwszej części urlopu rodzicielskiego.

Ostateczny termin na złożenie wniosku o drugą część urlopu rodzicielskiego (wnioskowanie „z dołu”) 20.08.2018

 • Odliczamy wstecz 21 kolejnych dni kalendarzowych licząc od 10.09.2018 (dzień kalendarzowy poprzedzający pierwszy dzień urlopu rodzicielskiego).
 • Dwudziesty pierwszy dzień przypada 21.08.2018 co oznacza, że ostatnim dniem na złożenie wniosku będzie dzień wcześniej czyli 20.08.2018.
Ostatni dzień drugiej części urlopu rodzicielskiego 31.12.2018

Odliczamy 16 tygodni (112 dni) licząc od 11.09.2018.

Więcej na temat podziału urlopu rodzicielskiego na części znajdziesz tutaj.

Przepisy prawa

Kodeks pracy

Art. 1791

$ 1. Pracownica, nie później niż 21 dni po porodzie, może złożyć pisemny wniosek o udzielenie jej, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze wynikającym z art. 1821a § 1.

$ 2. W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w § 1, pracownica może dzielić się z pracownikiem – ojcem wychowującym dziecko albo ubezpieczonym – ojcem dziecka korzystaniem z urlopu rodzicielskiego albo pobieraniem zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi tego urlopu, zgodnie z zasadami określonymi w art. 1821c § 2 i 4.

$ 3. Przepis § 2 stosuje się odpowiednio do pracownika – ojca wychowującego dziecko, w przypadku gdy ubezpieczona – matka dziecka złożyła wniosek o wypłacenie jej zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, o którym mowa w art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

$ 4. W przypadkach, o których mowa w § 2 i 3, pisemny wniosek dotyczący:

1) rezygnacji z korzystania z urlopu rodzicielskiego w całości albo w części i powrotu do pracy – składa się pracodawcy w terminie nie krótszym niż 21 dni przed przystąpieniem do pracy;
2) udzielenia urlopu rodzicielskiego w całości albo w części – składa się pracodawcy w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu albo jego części.

§ 5. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wnioski, o których mowa w § 1 i 4. Do wniosków dołącza się dokumenty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1868a.

Art. 180

§ 1. Pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze:
1) 20 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie;
2) 31 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie;
3) 33 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie;
4) 35 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie;
5) 37 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

Art. 1821a

§ 1. Po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego albo zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego pracownik ma prawo do urlopu rodzicielskiego w wymiarze do:

1) 32 tygodni – w przypadku, o którym mowa w art. 180 § 1 pkt 1;
2) 34 tygodni – w przypadkach, o których mowa w art. 180 § 1 pkt 2–5.

§ 2. Urlop w wymiarze, o którym mowa w § 1, przysługuje łącznie obojgu rodzicom dziecka.

§ 3. Z urlopu rodzicielskiego mogą jednocześnie korzystać oboje rodzice dziecka. W takim przypadku łączny wymiar urlopu rodzicielskiego nie może przekraczać wymiaru, o którym mowa w § 1

§ 4. W okresie pobierania przez jednego z rodziców dziecka zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego drugi rodzic może korzystać z urlopu rodzicielskiego. W takim przypadku łączny wymiar urlopu rodzicielskiego i okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego nie może przekraczać wymiaru, o którym mowa w § 1.

Art. 1821c

§ 1. Urlop rodzicielski jest udzielany jednorazowo albo w częściach nie później niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia.

§ 2. Urlop rodzicielski jest udzielany bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego albo zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego, nie więcej niż w 4 częściach, przypadających bezpośrednio jedna po drugiej albo bezpośrednio po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający części urlopu rodzicielskiego, w wymiarze wielokrotności tygodnia. Do wniosku dołącza się dokumenty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1868a.

§ 3. Urlop rodzicielski w wymiarze do 16 tygodni może być udzielony w terminie nieprzypadającym bezpośrednio po poprzedniej części tego urlopu albo nieprzypadającym bezpośrednio po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający części tego urlopu. Liczba wykorzystanych w tym trybie części urlopu pomniejsza liczbę części przysługującego urlopu wychowawczego.

§ 4. Żadna z części urlopu rodzicielskiego nie może być krótsza niż 8 tygodni, z wyjątkiem:

1) pierwszej części urlopu rodzicielskiego, która w przypadku:

a) urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie nie może być krótsza niż 6 tygodni,
b) przyjęcia przez pracownika, o którym mowa w art. 183 § 1, na wychowanie dziecka w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, do 10 roku życia, nie może być krótsza niż 3 tygodnie;

2) sytuacji, gdy pozostała do wykorzystania część urlopu jest krótsza niż 8 tygodni.

Art. 1821d

§ 1. Urlop rodzicielski jest udzielany na pisemny wniosek pracownika, składany w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Do wniosku dołącza się dokumenty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1868a. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.

§ 2. Liczbę części urlopu ustala się w oparciu o liczbę złożonych wniosków o udzielenie urlopu. W liczbie wykorzystanych części urlopu uwzględnia się także liczbę wniosków o zasiłek macierzyński za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego albo jego części, złożonych przez ubezpieczoną – matkę dziecka lub ubezpieczonego – ojca dziecka.

§ 3. Pracownik może zrezygnować z korzystania z urlopu rodzicielskiego w każdym czasie za zgodą pracodawcy i powrócić do pracy.

Kodeks cywilny

Art. 61. § 1. Oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Odwołanie takiego oświadczenia jest skuteczne, jeżeli doszło jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej.
§ 2. Oświadczenie woli wyrażone w postaci elektronicznej jest złożone innej osobie z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jego treścią.

Art. 111. § 1. Termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia.
§ 2. Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło. 

Art. 115. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

Może Ci się również spodoba