Przerwanie Urlopu Macierzyńskiego w Trakcie Pobytu Matki w Szpitalu

Jeżeli kobieta która jest na urlopie macierzyńskim trafi do szpitala i ze względu na stan zdrowia nie może opiekować się dzieckiem może przerwać urlop macierzyński. Przerwanie urlopu w takiej sytuacji jest możliwe jeżeli kobieta po porodzie wykorzystała co najmniej 8 tygodni urlopu macierzyńskiego oraz urlop ten może przejąć ojciec dziecka lub inny członek najbliższej rodziny.

Zasady przerwania urlopu macierzyńskiego

Jeżeli kobieta która jest na urlopie macierzyńskim trafi do szpitala i ze względu na stan zdrowia nie może opiekować się dzieckiem może wnioskować (do pracodawcy) o przerwanie urlopu macierzyńskiego (wzór 5). Mówiąc w tym przypadku o przerwaniu urlopu macierzyńskiego mówimy o sytuacji w której urlop macierzyński jest przerywany na czas pobytu matki w szpitalu a po wyjściu ze szpitala jest on automatycznie kontynuowany. Należy przy tym pamiętać, że okres urlopu macierzyńskiego po wyjściu matki ze szpitala nie wydłuża się o okres przerwy w jej odbywaniu jako, że (co wyjaśniamy poniżej) w czasie pobytu matki w szpitalu urlop ten musi być wykorzystany albo przez ojca dziecka albo innego członka najbliższej rodziny. Data zakończenia urlopu macierzyńskiego pozostaje bez zmiany.

Przerwanie urlopu macierzyńskiego w powyższej sytuacji jest możliwe tylko w przypadku jeżeli kobieta po porodzie wykorzystała co najmniej 8 tygodni urlopu macierzyńskiego (Art. 180  § 10 k.p.). Jeżeli trafi do szpitala przed upływem tego terminu wówczas urlop nie może zostać od razu przerwany. I nie ma tu znaczenia fakt, że z oczywistych powodów chora matka będąca w szpitalu nie jest w stanie sprawować opieki nad dzieckiem. Aby przerwanie urlopu było możliwe należy poczekać aż upłynie wskazane 8 tygodni.

Drugim warunkiem przerwania urlopu macierzyńskiego przez matkę jest możliwość przejęcia go przez ojca dziecka (lub innego członka najbliższej rodziny). Oczywiście dotyczy to sytuacji kiedy ojciec dziecka (lub inny członek najbliższej rodziny) jest pracownikiem (Art. 180 § 10 pkt. 1 k.p.) i w związku z tym może wystąpić do swojego pracodawcy o urlop macierzyński. W czasie przebywania na macierzyńskim będzie on otrzymywał zasiłek macierzyński. W przypadku jeżeli ojciec  (lub inny członek najbliższej rodziny) nie jest pracownikiem ale ma opłacone składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe prowadząc działalność zarobkową (np. prowadząc działalność gospodarczą lub wykonując pracę na podstawie umowy zlecenie) wówczas warunkiem przerwania przez matkę urlopu macierzyńskiego jest przerwanie przez ojca (lub innego członka najbliższej rodziny) działalności zarobkowej (Art. 180 § 10 pkt. 2 k.p.). Działalność musi przerwać na okres przebywania matki w szpitalu. W tym czasie będzie sprawował osobistą opiekę nad dzieckiem. Oczywiście i jemu będzie przysługiwał zasiłek macierzyński.

Matka która przerwała urlop macierzyński po powrocie ze szpitala będzie ten urlop kontynuowała. Łącznie urlop macierzyński matki przed i po powrocie ze szpitala oraz urlop macierzyński lub okres przerwania działalności zarobkowej ojca (lub innego członka najbliższej rodziny) na czas przebywania matki w szpitalu nie może przekroczyć ustawowego limitu.

Przerwanie przez matkę urlopu macierzyńskiego nie oznacza, że za ten czas będzie pozbawiona jakichkolwiek świadczeń pieniężnych. Za czas pobytu w szpitalu kobieta po przedstawieniu zwolnienia lekarskiego ma prawo otrzymać wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy.

Przykład

Po wykorzystaniu 7 tygodni urlopu macierzyńskiego (liczonego od dnia porodu) kobieta trafia na 3 tygodnie do szpitala. Chce przerwać urlop macierzyński jednak nie może tego zrobić od razu gdyż nie wykorzystała jeszcze po porodzie 8 tygodni tego urlopu (wykorzystała 7 tygodni). Data przerwania urlopu musi zatem przypadać tydzień później co oznacza, że urlop zostanie przerwany na pozostałe 2 tygodnie jej pobytu w szpitalu. W tym czasie opiekę nad dzieckiem musi przejąć ojciec dziecka. Jeżeli jest pracownikiem wówczas musi wystąpić o urlop macierzyński. Jeżeli natomiast prowadzi działalność zarobkową i ma opłacone składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe wówczas musi tą działalność przerwać. W obu przypadkach ojciec dziecka będzie otrzymywał zasiłek macierzyński.

Wzór wniosku

Wzór 5

Wniosek o udzielenie ojcu dziecka urlopu macierzyńskiego w związku z hospitalizacją matki.

Zobacz jak wypełnić

Pobierz wzory czyste
  

Przepisy prawa

Kodeks pracy

Art. 180

§10. Pracownica, która przebywa w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający jej sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem, po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 8 tygodni urlopu macierzyńskiego, może przerwać urlop macierzyński na okres pobytu w tym szpitalu albo zakładzie leczniczym, jeżeli:

  1. część urlopu macierzyńskiego za ten okres wykorzysta pracownik – ojciec wychowujący dziecko albo pracownik – inny członek najbliższej rodziny;
  2. osobistą opiekę nad dzieckiem w tym okresie będzie sprawował ubezpieczony – ojciec dziecka albo ubezpieczony – inny członek najbliższej rodziny, który w celu sprawowania tej opieki przerwał działalność zarobkową.

§11. Pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko albo pracownikowi – innemu członkowi najbliższej rodziny przysługuje, w przypadku przerwania przez ubezpieczoną – matkę dziecka pobierania zasiłku macierzyńskiego po wykorzystaniu przez nią tego zasiłku za okres co najmniej 8 tygodni po porodzie, prawo do części urlopu macierzyńskiego odpowiadającej okresowi, w którym ubezpieczona – matka dziecka przebywa w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający jej sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem.

§16. W okolicznościach, o których mowa w § 10 pkt 1 i § 11–13 i 15, części urlopu macierzyńskiego udziela się na pisemny wniosek pracownika – ojca wychowującego dziecko albo pracownika – innego członka najbliższej rodziny. Do wniosku dołącza się dokumenty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1868a. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika – ojca wychowującego dziecko albo pracownika – innego członka najbliższej rodziny.

Może Ci się również spodoba