Urlop Wypoczynkowy po Urlopie Macierzyńskim / Rodzicielskim

Jeżeli kończy nam się urlop macierzyński lub rodzicielski i zbliża się czas powrotu do pracy wówczas możemy wystąpić do pracodawcy o udzielenie zaległego jak również bieżącego urlopu wypoczynkowego. Urlop wypoczynkowy udzielany po urlopach związanych z rodzicielstwem ma tą szczególną cechę, że pracodawca nie może go odmówić. Jest to zatem sposób aby przedłużyć sobie pobyt z dzieckiem w domu i nie wracać od razu do pracy.

Zasady wykorzystania urlopu wypoczynkowego po urlopie macierzyńskim / rodzicielskim

Jeżeli kończy nam się urlop macierzyński lub rodzicielski i zbliża się czas powrotu do pracy wówczas możemy wystąpić do pracodawcy o udzielenie zaległego jak również bieżącego urlopu wypoczynkowego. Urlop ten jest udzielany na podstawie przepisów Art. 183 § 3 Kodeku pracy i ma tą szczególną cechę, że pracodawca nie może nam go odmówić. Jego udzielenie nie zależy zatem od dobrej woli pracodawcy. Pracodawca ma po prostu prawny obowiązek przyznać nam urlop wypoczynkowy w terminach wskazanych we wniosku urlopowym. Jest to zatem sposób aby po urlopach macierzyńskim lub rodzicielskim przedłużyć sobie pobyt z dzieckiem w domu i nie wracać od razu do pracy.

Urlop wypoczynkowy udzielany na podstawie przepisów Art. 183 § 3 Kodeku pracy jest urlopem który musi przypadać bezpośrednio po urlopach macierzyńskim lub rodzicielskim. To bardzo ważne. Pomiędzy urlopem wypoczynkowym a urlopem macierzyńskim czy rodzicielskim nie może być ani jednego dnia przerwy. Jeżeli pracownik wróci do pracy (choćby na jeden dzień) i dopiero wówczas wystąpi o urlop wypoczynkowy wówczas pracodawca nie będzie zobowiązany przepisami Kodeksu pracy do jego udzielenia. Może się na urlop zgodzić ale nie musi. Ta sama sytuacja wystąpi jeżeli pomiędzy zakończeniem urlopów związanych z rodzicielstwem a rozpoczęciem urlopu wypoczynkowego będzie przerwa w postaci zwolnienia lekarskiego, lub też rodzic wykorzysta 2 dni opieki nad dzieckiem. Te wszystkie sytuacje oznaczać będą brak bezpośredniości urlopu wypoczynkowego po urlopie macierzyńskim czy rodzicielskim co oznacza, że urlop wypoczynkowy nie będzie traktowany jako udzielany na podstawie specjalnych przepisów Art. 183 § 3 Kodeksu pracy. Pamiętajmy zatem, urlop wypoczynkowy musi rozpoczynać się zaraz po zakończeniu urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego. Tylko to daje 100% gwarancję jego uzyskania.

Występując o urlop wypoczynkowy pamiętajmy, że jest on naliczany również w okresie urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego jak również ojcowskiego. Urlop macierzyński i rodzicielski wynoszą łącznie 52 tygodnie czyli rok. Można w skrócie powiedzieć, że daje to, w zależności od naszego stażu pracy, 20 dni (przy zatrudnieniu do 10 lat) lub 26 dni (przy zatrudnieniu powyżej 10 lat) urlopu wypoczynkowego (liczba ta może być mniejsza w zależności od tego ile urlopu wypoczynkowego wykorzystaliśmy w roku w którym rozpoczęliśmy korzystanie z urlopu macierzyńskiego). Oczywiście do wykorzystania możemy mieć również urlop „uzbierany” przed porodem. Pamiętajmy ponadto, że od razu możemy wystąpić o wykorzystanie urlopu bieżącego czyli tego do którego mamy prawo w roku w którym składamy wniosek o jego udzielenie. To kolejne dni wolnego od pracy które możemy od razu wykorzystać.

Zaległy urlop wypoczynkowy również dla ojca

Ponieważ z urlopu macierzyńskiego oraz rodzicielskiego może skorzystać nie tylko matka ale również ojciec dziecka dlatego prawo do wykorzystania urlopu wypoczynkowego po zakończeniu urlopów związanych z rodzicielstwem należy również do ojca. Możemy przy tym wyobrazić sobie sytuację w której matka korzysta z urlopu macierzyńskiego a ojciec z rodzicielskiego. Każde z nich po zakończeniu swojej części występuje o wykorzystanie urlopu wypoczynkowego. W ten sposób oboje wydłużają sobie czas pobytu z dzieckiem w domu.

Należy również zauważyć, że w przypadku ojca prawo do wykorzystania urlopu wypoczynkowego obowiązuje również po zakończeniu urlopu ojcowskiego. Ojciec może zatem wnioskować o wykorzystanie urlopu wypoczynkowego po zakończeniu jednego z trzech urlopów – urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego lub ojcowskiego.

Wnioskowanie o urlop wypoczynkowy

Wykorzystanie urlopu wypoczynkowego zaraz po urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim następuje na wniosek pracownika. W przepisach prawa nie jest określone w jakim terminie wniosek należy złożyć. Nie ulega jednak wątpliwości, że o chęci wykorzystania urlopu wypoczynkowego musimy poinformować pracodawcę zanim rozpoczniemy korzystanie z urlopu. Sposób dostarczenia wniosku jest dowolny. Możemy to zrobić osobiści lub np. listownie.

Przepisy prawa nie narzucają również formy w jakiej wniosek o urlop wypoczynkowy powinien zostać złożony. Przyjmuje się zatem, że należy go składać w sposób przyjęty w danej firmie. Niezależnie od tego najbezpieczniejsza dla pracownika będzie forma pisemna z przywołaniem przepisów Art. 183 § 3 Kodeku pracy.

Przepisy prawa

Kodeks pracy

Art. 183

§ 1. Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Planem urlopów nie obejmuje się części urlopu udzielanego pracownikowi zgodnie z art. 1672.

§ 11. Pracodawca nie ustala planu urlopów, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wyraziła na to zgodę; dotyczy to także pracodawcy, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa. W takich przypadkach pracodawca ustala termin urlopu po porozumieniu z pracownikiem. Przepis § 1 zdanie drugie i trzecie stosuje się odpowiednio.

§ 2. Plan urlopów podaje się do wiadomości pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy.

§ 3. Na wniosek pracownicy udziela się jej urlopu bezpośrednio po urlopie macierzyńskim; dotyczy to także pracownika – ojca wychowującego dziecko, który korzysta z urlopu macierzyńskiego.

Art. 1821g.

Do urlopu rodzicielskiego stosuje się odpowiednio przepisy art. 45 § 3, art. 47, art. 50 § 5, art. 57 § 2, art. 163 § 3, art. 165 pkt 4, art. 166 pkt 4, art. 177, art. 180 § 6–17, art. 1801 § 2, art. 181, art. 182 zdanie pierwsze i art. 1831 § 1.

Art. 1823

§ 3. Do urlopu ojcowskiego stosuje się odpowiednio przepisy art. 45 § 3, art. 47, art. 50 § 5, art. 57 § 2, art. 163 § 3, art. 165 pkt 4, art. 166 pkt 4, art. 177, art. 181 i art. 1831 § 1.

Art. 183

§ 2. Do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego przepisy art. 45 § 3, art. 47, art. 50 § 5, art. 57 § 2, art. 163 § 3, art. 165 pkt 4, art. 166 pkt 4, art. 177, art. 180 § 4–17, art. 1801 § 2 i art. 181 stosuje się odpowiednio.

 —

Wyrok Sądu Najwyższego

z 19 listopada 2003 r. I PK 18/03

„Kategoryczne sformułowanie przepisu art. 163 § 3 k.p. nie pozostawia bowiem wątpliwości, że do rozpoczęcia urlopu wystarcza w tym przypadku złożenie stosownego wniosku, na który pracodawca nie może zareagować inaczej niż „udzielając” urlopu niezależnie od planu urlopów.”

Wyrok Sądu Najwyższego

z 20 sierpnia 2001 r. I PKN 590/00

„Pracodawca nie jest związany wnioskiem pracownika zawierającym propozycję terminu udzielenia mu urlopu wypoczynkowego. Jest jednak związany takim wnioskiem pochodzącym od pracownicy, która urodziła lub ma urodzić dziecko i chciałaby skorzystać z urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim.”

Może Ci się również spodoba