Matka w Szpitalu przed Upływem Ośmiu Tygodni Urlopu Macierzyńskiego

Przerwanie urlopu macierzyńskiego w związku z hospitalizacją matki dziecka jest możliwe o ile upłynęło 8 tygodni tego urlopu. Co zatem zrobić jeżeli matka trafi do szpitala wcześniej zanim upłynie 8 tygodni macierzyńskiego?

Czego dotyczy problem

W artykule „Przerwanie urlopu macierzyńskiego w trakcie pobytu matki w szpitalu” opisaliśmy co może zrobić matka która w trakcie urlopu macierzyńskiego trafia do szpitala i ze względu na stan jej zdrowia nie jest w stanie sprawować opieki nad dzieckiem. W takim przypadku kobieta może przerwać urlop macierzyński i niejako przekazać go ojcu dziecka. Warunkiem przerwania takiego urlopu jest wykorzystanie przez matkę po porodzie co najmniej 8 tygodni urlopu macierzyńskiego. Jeżeli nie upłynęło wskazane 8 tygodni wówczas przerwanie urlopu nie jest możliwe a tym samym nie jest możliwe wykorzystanie go przez ojca. Istnieje zatem trudna sytuacja dotycząca zapewnienia opieki nad dzieckiem.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla ojca ratunkiem z sytuacji

Przepisy prawa przewidują rozwiązanie na wypadek jeżeli matka trafia do szpitala przed upływem 8 tygodni urlopu rodzicielskiego i nie może tego urlopu przerwać. Z pomocą przychodzą przepisy Art. 32a Ustawy zasiłkowej. Przepisy te dają ojcu (lub innemu członkowi najbliższej rodziny) prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego właśnie w sytuacji jeżeli w pierwszych 8 tygodniach po porodzie matka która przebywa na urlopie macierzyńskim trafia do szpitala. Ojciec (lub inny członek najbliższej rodziny) otrzyma taki zasiłek jeżeli przerwie zatrudnienie lub inną działalność zarobkową celem sprawowania opieki nad dzieckiem.

Jeżeli ojciec skorzysta z takiego rozwiązania wówczas uzyska usprawiedliwione zwolnienie od pracy oraz będzie otrzymywał zasiłek opiekuńczy. Matka natomiast pozostanie na urlopie macierzyńskim i będzie otrzymywała zasiłek macierzyński. Jak widać oboje rodziców są zabezpieczeni finansowo i mają jednocześnie podstawę do zwolnienia od pracy.

Ojciec (lub inny członek najbliższej rodziny) może uzyskać zasiłek opiekuńczy na okres do 8 tygodni (56 dni) po porodzie. Jak zatem widać przepisy przewidują sytuację w której matka trafia do szpitala zaraz po porodzie i przez cały ten okres opiekę nad dzieckiem będzie musiał zapewnić właśnie ojciec (lub inny członek najbliższej rodziny). Po upływie 8 tygodni przebywania matki na urlopie macierzyńskim w przypadku jeżeli w dalszym ciągu będzie wymagała hospitalizacji może ona przerwać urlop macierzyński. O tą część urlopu ma prawo wystąpić ojciec, który w ten sposób będzie kontynuował opiekę nad dzieckiem w trakcie pobytu matki w szpitalu.

Mówiąc o dodatkowym zasiłku opiekuńczym należy pamiętać, że limit 8 tygodni nie jest związany z rokiem kalendarzowym i nie wlicza się go do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 1).

Podsumowując

Jeżeli matka będąca na urlopie macierzyńskim trafi do szpitala w pierwszych 8 tygodniach po porodzie wówczas:

 • nie będzie mogła przerwać urlopu macierzyńskiego i tym samym o urlop ten nie będzie mógł wystąpić ojciec dziecka,
 • ojciec może wystąpić o dodatkowy zasiłek opiekuńczy,
 • matka będzie otrzymywała zasiłek macierzyński.

Jeżeli matka będąca na urlopie macierzyńskim trafi do szpitala po upływie 8 tygodni po porodzie wówczas:

 • będzie mogła przerwać urlop macierzyński i tym samym o urlop ten nie będzie mógł wystąpić ojciec,
 • za czas pobytu w szpitalu po przedstawieniu zwolnienia lekarskiego matka będzie miała prawo otrzymać zasiłek chorobowy,
 • ojciec będzie otrzymywał zasiłek macierzyński.

Przepisy prawa

Ustawa zasiłkowa

Rozdział 7

Zasiłek opiekuńczy

Art. 32. 1. Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:

1) dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku:

 1. nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, a także w przypadku choroby niani, z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą, o której mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157 oraz z 2017 r. poz. 60), lub dziennego opiekuna sprawujących opiekę nad dzieckiem,
 2. porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi lub rodzicowi sprawowanie opieki,
 3. pobytu małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących się dzieckiem, w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne;

2) chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat;
3) innym chorym członkiem rodziny.

 1. Za członków rodziny, o których mowa w ust. 1 pkt 3, uważa się małżonka, rodziców, rodzica dziecka, ojczyma, macochę, teściów, dziadków, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci w wieku powyżej 14 lat – jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym w okresie sprawowania opieki.
 2. Za dzieci w rozumieniu ust. 1 i 2 uważa się dzieci własne ubezpieczonego lub jego małżonka oraz dzieci przysposobione, a także dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie.

Art. 32a. 1. W przypadku gdy ubezpieczona matka dziecka przed upływem 8 tygodni po porodzie:

1) przebywa w szpitalu albo w innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający jej sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem albo
2) legitymuje się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo
3) porzuciła dziecko

– ubezpieczonemu – ojcu dziecka przysługuje dodatkowo, niezależnie od zasiłku określonego w art. 32, zasiłek opiekuńczy w wymiarze do 8 tygodni, jeżeli przerwie zatrudnienie lub inną działalność zarobkową w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

 1. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do innego ubezpieczonego członka najbliższej rodziny.

Art. 33. 1. Zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, nie dłużej jednak niż przez okres:

1) 60 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad dziećmi, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 i 2;
2) 14 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad innymi członkami rodziny, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 3.
3) Zasiłek opiekuńczy przysługuje łącznie na opiekę nad dziećmi i innymi członkami rodziny za okres nie dłuższy niż 60 dni w roku kalendarzowym.
4) Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się niezależnie od liczby osób uprawnionych do zasiłku opiekuńczego oraz bez względu na liczbę dzieci i innych członków rodziny wymagających opieki.

Może Ci się również spodoba