Wnioskowanie oraz Rezygnacja z Urlopu Wychowawczego

Urlop wychowawczy udzielany jest na pisemny wniosek pracownika. Pracodawca ma obowiązek udzielić urlopu wychowawczego. Określone są terminy wg których wniosek należy złożyć. Z urlopu tego można zrezygnować w każdej chwili.

Wnioskowanie o urlop wychowawczy

Urlop wychowawczy udzielany jest na pisemny wniosek pracownika. Wniosek należy złożyć w odniesieniu do każdej części urlopu wychowawczego z osobna (wzór 17) w terminie co najmniej na 21 dni przed rozpoczęciem korzysta z tego urlopu. W przypadku jeżeli wniosek zostanie złożony bez zachowania tego terminu wówczas pracodawca może przychylić się do daty wskazanej w tym wniosku lub udzielić urlopu w innym terminie ale nie później niż z dniem upływu 21 dni od dnia złożenia wniosku. Pracodawca jest zobowiązany uwzględnić wniosek pracownika i udzielić urlopu wychowawczego (również w przypadku jeżeli wniosek został złożony bez zachowania wskazanego powyżej terminu).

Wycofanie wniosku o urlop wychowawczy

Pracownik może wycofać wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu.  W tym celu składa on pracodawcy pisemne oświadczenie w tej sprawie (wzór 18).

Rezygnacja z urlopu wychowawczego

Z urlopu wychowawczego można również zrezygnować po jego rozpoczęciu. W tym celu należy poinformować pracodawcę w terminie najpóźniej na 30 dni przed terminem zamierzonego podjęcia pracy. Jeżeli dotrzymamy tego terminu wówczas pracodawca będzie zobligowany przyjąć nas do pracy. W przypadku natomiast jeżeli będziemy chcieli wrócić do pracy szybciej i nie dotrzymamy wskazanego 30-dniowego terminu wówczas przyjęcie nas do pracy będzie zależne od decyzji pracodawcy. Kodeks pracy nie wskazał formy w jakiej pracownik powinien zgłosić rezygnację z urlopu wychowawczego. Najbezpieczniejsza będzie jednak forma pisemna. Przykładowy wzór wniosku patrz wzór 19.

Jednocześnie należy wskazać, że rezygnacja z urlopu wychowawczego nie oznacza utraty niewykorzystanej jego części. Można ją wykorzystać w terminie późniejszym o ile nie będzie to w sprzeczności z obowiązującymi limitami w zakresie wymiaru urlopu wychowawczego (maksymalnie 36 miesięcy) oraz ilością części na jaką można go podzielić (maksymalnie 5 części). Nie będzie zatem możliwości powrotu do urlopu wychowawczego jeżeli np. rezygnację z tego urlopu złożymy w odniesieniu do piątej jego części. Kodeks pracy nie przewiduje możliwości wystąpienia o kolejną szóstą część dlatego niewykorzystany urlop wychowawczy przepadnie.

Wzory wniosków

Wzór 17Wzór 18Wzór 19

Wniosek (o którym mowa w Art. 186 § 7 k.p.) o udzielenie urlopu wychowawczego.

Zobacz jak wypełnić

Pobierz wzory czyste
  

Załącznik nr 2 do wniosku 17

Oświadczenie pracownika o braku zamiaru korzystania przez drugiego rodzica albo opiekuna dziecka z urlopu wychowawczego przez okres wskazany we wniosku albo o okresie, w którym drugi rodzic albo opiekun dziecka zamierzają korzystać z urlopu wychowawczego w okresie objętym wnioskiem.

Zobacz jak wypełnić

Pobierz wzory czyste
  

Oświadczenie (o którym mowa w Art. 186 § 7 k.p.) o wycofanie wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego.

Zobacz jak wypełnić

Pobierz wzory czyste
  

Wniosek o rezygnację (o której mowa w Art. 1863 pkt 1 lub pkt 2 k.p.) z urlopu wychowawczego.

Zobacz jak wypełnić

Pobierz wzory czyste
  

Przepisy prawa

Kodeks pracy

Art. 186.

§ 7. Urlop wychowawczy jest udzielany na pisemny wniosek pracownika składany w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Do wniosku dołącza się dokumenty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1868a. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika. Pracownik może wycofać wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem tego urlopu, składając pracodawcy pisemne oświadczenie w tej sprawie.

§ 71. Jeżeli wniosek, o którym mowa w § 7, został złożony bez zachowania terminu pracodawca udziela urlopu wychowawczego nie później niż z dniem upływu 21 dni od dnia złożenia wniosku.

Art. 1863. Pracownik może zrezygnować z urlopu wychowawczego:

1) w każdym czasie – za zgodą pracodawcy;
2) po uprzednim zawiadomieniu pracodawcy – najpóźniej na 30 dni przed terminem zamierzonego podjęcia pracy.

Może Ci się również spodoba