Zakaz Zatrudniania Kobiet w Ciąży w Porze Nocnej

Obowiązuje zakaz zatrudniania kobiet w ciąży w porze nocnej (Art. 178 k.p.). Jest to zakaz bezwzględny co oznacza, że nawet za zgodą kobiety zatrudnianie jej w porze nocnej będzie niezgodne z prawem. Pora nocna przypada na godziny od 21:00 do 7:00. Jest to 10 godzin pracy przy czym za porę nocną uznaje się 8 z tych 10 godzin pracy. Każda firma w której obowiązuje praca w godzinach nocnych określa w swoich wewnętrznych regulacjach które 8 godziny pracy jest porą nocną. Zakaz wykonywania przez kobiety w ciąży pracy w porze nocnej odnosi się zatem do godzin wskazanych przez daną firmę. Jeżeli np. firma za porę nocną uznaje czas od 21:00 do 5:00 oznacza to, że praca kobiety w ciąży musi się kończyć najpóźniej o godzinie 21:00 a zaczynać najwcześniej o 5:00 rano.

W przypadku jeżeli kobieta przed zajściem w ciążę pracowała w nocnej porze wówczas firma na czas ciąży musi zastosować jedno z poniższych 3 rozwiązań (Art. 1781 k.p.):

  1. zmienić jej rozkład czasu pracy w sposób umożliwiający wykonywanie pracy poza porą nocną,
  2. jeżeli zmiana czasu pracy nie jest niemożliwa lub niecelowa wówczas pracodawca powinien przenieść kobietę do innej pracy której wykonywanie nie wymaga pracy w porze nocnej,
  3. jeżeli żadne z powyższych rozwiązań nie jest możliwe wówczas pracodawca powinien zwolnić kobietę z obowiązku świadczenia pracy.

Z przeniesieniem kobiety w ciąży do pracy poza godzinami nocnymi może wiązać się obniżenie pensji. W istocie kobiecie przestaje przysługiwać np. dodatek do pracy w godzinach nocnych. Prawo przewiduje jednak w takim przypadku dodatek wyrównawczy (Art. 179 § 4 k.p.) który stanowi różnica pomiędzy wynagrodzeniem jakie kobieta otrzymywała w czasie pracy w porze nocnej, a wynagrodzeniem otrzymywanym po przeniesieniu jej do pracy w ciągu dnia. W przypadku natomiast jeżeli kobieta zostanie zwolniona ze świadczenia pracy zachowuje prawo do wynagrodzenia dotychczasowej wysokości (Art. 179 § 5 k.p.).

Przepisy prawa

Kodeks pracy

Art. 178

§1. Pracownicy w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej. Pracownicy w ciąży nie wolno bez jej zgody delegować poza stałe miejsce pracy ani zatrudniać w systemie czasu pracy, o którym mowa w art. 139.

 

Art. 1781

Pracodawca zatrudniający pracownicę w porze nocnej jest obowiązany na okres jej ciąży zmienić rozkład czasu pracy w sposób umożliwiający wykonywanie pracy poza porą nocną, a jeżeli jest to niemożliwe lub niecelowe, przenieść pracownicę do innej pracy, której wykonywanie nie wymaga pracy w porze nocnej; w razie braku takich możliwości pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownicę na czas niezbędny z obowiązku świadczenia pracy. Przepisy art. 179 § 4–6 stosuje się odpowiednio.

Art. 179

§4. W razie gdy zmiana warunków pracy na dotychczas zajmowanym stanowisku pracy, skrócenie czasu pracy lub przeniesienie pracownicy do innej pracy powoduje obniżenie wynagrodzenia, pracownicy przysługuje dodatek wyrównawczy.

§5. Pracownica w okresie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy zachowuje prawo do dotychczasowego wynagrodzenia.

Może Ci się również spodoba