Zakaz Delegowania Kobiet w Ciąży Poza Stałe Miejsce Pracy

Kobiety w ciąży nie wolno bez jej zgody delegować poza stałe miejsce pracy (Art. 178 § 1 k.p.). Mówimy tu zatem o wyjazdach do miejscowości innej niż ta w której kobieta na co dzień wykonuje pracę. Decydujące jest w tym przypadku miejsce pracy określone w umowie o pracę. Miejscowość wpisana w umowie wyznacza granice podróży służbowej. Wyjazd poza tą miejscowość jest podróżą służbową.

Zakaz delegowania kobiety w ciąży poza stałe miejsce pracy jest zakazem względnym co oznacza, że wyjazd ten jest możliwy tylko za zgodą kobiety. Najbardziej bezpieczne z punktu widzenia pracodawcy będzie otrzymanie od ciężarnej zgody na piśmie na każdy konkretny wyjazd służbowy. Jeżeli kobieta nie wyrazi zgody na podróż służbową nie ponosi z tego tytułu żadnych służbowych konsekwencji. Nie poniesie również takich konsekwencji jeżeli odwoła wcześniej wydaną zgodę. Ma prawo to zrobić w każdej chwili.

Pracodawca powinien pamiętać aby w efekcie podróży służbowej czas pracy kobiety w ciąży nie przekroczył maksymalnej dopuszczalnej dla niej normy 8 godzin. Określając ten czas należy pamiętać, że w przypadku podróży służbowych czas przejazdu do celu podróży oraz powrót jest wliczany do czasu pracy jeżeli przypada on w czasie normalnych godzin pracy pracownika (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 czerwca 2005 r.; II PK 265/2004). Natomiast czas wykonywania zadań służbowych w miejscu delegacji wlicza się do czasu pracy niezależnie od tego czy czas ten pokrywał się z normalnymi godzinami pracy pracownika czy też przypadał poza tymi godzinami.

Przykład

Kobieta w ciąży wyraziła zgodę na podróż służbową. Dojazd do celu podróży odbył się w godzinach 10:00-12:00. W godzinach 12:00-18:00 kobieta załatwiała sprawy służbowe które były celem wyjazdu. Powrót powrotna odbyła się w godzinach 18:00-20:00. Normalne godziny pracy kobiety to 8:00-16:00.

Do czasu pracy w czasie podróży służbowej zostaną zaliczone:

a) Czas dojazdu do celu podróży w godzinach od 10:00-12:00 (2 godziny) – dojazd odbył się z normalnych godzinach pracy kobiety,

b) Praca w godzinach 12:00-18:00 (6 godzin)

Podróż powrotna w godzinach 18:00-20:00 nie zostaje zaliczona do czasu pracy ponieważ przypada poza normalnymi godzinami pracy kobiety.

Łącznie czas pracy kobiety w delegacji wyniósł 8 godzin. Nie przekroczył dopuszczalnej normy.

W przypadku gdyby czas wykonywania obowiązków służbowych w delegacji kończył się po godzinie 18:00 wówczas norma czasu pracy dla kobiet w ciąży zostałaby przekroczona co jest niedopuszczalne.

Przepisy prawa

Kodeks pracy

Art. 178

§1. Pracownicy w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej. Pracownicy w ciąży nie wolno bez jej zgody delegować poza stałe miejsce pracy ani zatrudniać w systemie czasu pracy, o którym mowa w art. 139.

Wyrok Sądu Najwyższego

z dnia 23 czerwca 2005 r.; II PK 265/2004

„Czas dojazdu i powrotu z miejscowości stanowiącej cel pracowniczej podróży służbowej oraz czas pobytu w tej miejscowości nie są pozostawaniem do dyspozycji pracodawcy w miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy (art. 128 § 1 k.p.), lecz w zakresie przypadającym na godziny normalnego rozkładu czasu pracy podlegają wliczeniu do jego normy…”

Może Ci się również spodoba