Świadczenia na Urlopie Wychowawczym

Urlop wychowawczy jest urlopem bezpłatnym. W tym czasie nie otrzymujemy wynagrodzenia czy zasiłku macierzyńskiego (takiego jak w przypadku urlopu macierzyńskiego czy rodzicielskiego). Zachowujemy natomiast część ubezpieczeń. Ich zakres ulega zmianie. Przestajemy podlegać ubezpieczeniu wypadkowemu oraz chorobowemu, zachowujemy ubezpieczenie emerytalne, rentowe i zdrowotne. Co z tego wynika?

  1. brak ubezpieczenia chorobowego oznacza, że z razie choroby nie mamy prawa do zasiłku chorobowego. W takim przypadku nawet jeżeli poprosiliśmy lekarza o wystawienie zwolnienia lekarskiego (zatajając informację, że jesteśmy na urlopie wychowawczym) i dostarczymy takie zwolnienie do firmy nie otrzymamy zasiłku chorobowego. Nie mamy po prostu do niego prawa gdyż nie podlegamy ubezpieczeniu chorobowemu.
  2. posiadanie w trakcie urlopu wychowawczego ubezpieczenia emerytalnego oznacza, że okres ten zostanie nam wliczony do stażu uprawniającego do emerytury,
  3. posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego oznacza, że w razie choroby możemy skorzystać z publicznej służby zdrowia.

Warto również wskazać, że składki ZUS przestaje płacić firma. Z chwilą przejścia na urlop wychowawczy są one finansowane przez skarb państwa. Zgłoszenie do ubezpieczeń (finansowych z budżetu państwa) osoby przebywającej na urlopie wychowawczym dokonuje pracodawca który udziela urlopu.

Pamiętajmy również, że okres urlopu wychowawczego, w dniu jego zakończenia, wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze (Art. 1865 k.p.)

Przepisy prawa

Kodeks pracy

Art. 1865. Okres urlopu wychowawczego, w dniu jego zakończenia, wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Może Ci się również spodoba