Urlop Macierzyński – Kalkulacje Terminów w Szczegółach

W tym artykule dowiesz się jak prawidłowo ustalić termin rozpoczęcia oraz zakończenia urlopu macierzyńskiego. Ponadto kiedy najpóźniej matka dziecka musi złożyć wniosek o rezygnację z części urlopu macierzyńskiego a kiedy ojciec musi wystąpić z wnioskiem o przejęcie tego urlopu.

Termin rozpoczęcia i zakończenia urlopu macierzyńskiego

 • Urlop macierzyński trwa 20 tygodni lub więcej jeżeli w jednym porodzie urodziła się dwójka lub większa liczba dzieci (Art. 180 § 1 k.p.) – szczegóły tutaj,
 • 14 ze wskazanych 20 tygodni jest dla matki dziecka obowiązkowe. Z pozostałych 6 tygodni może zrezygnować (Art. 180 § 4 k.p.),
 • Urlop ten jest udzielany w pełnych tygodniach gdzie tydzień odpowiada 7 dniom kalendarzowym (Art. 1831 1 k.p.).
 • Rozpoczyna się w dniu narodzin dziecka. Dzień narodzin jest pierwszym dniem korzystania z urlopu macierzyńskiego (Art. 1831 2 k.p.)

Przykład

Dzień porodu 1.01.2018
Wymiar urlopu macierzyńskiego 20 tygodni (140 dni)
Pierwszy dzień urlopu macierzyńskiego 1.01.2018 (tożsamy z dniem porodu)
Ostatni dzień urlopu macierzyńskiego 20.05.2018

Odliczamy 20 tygodni (140 dni) licząc od dnia porodu czyli od 1.01.2018

Więcej na temat urlopu macierzyńskiego znajdziesz tutaj.

Rezygnacja z urlopu macierzyńskiego przez matkę i przejęcie tego urlopu przez ojca dziecka

 • Urlop macierzyński jest dla matki dziecka obowiązkowy. Musi ona pozostać w domu przez pierwsze 14 tygodni po porodzie. Jeżeli urodziła jedno dziecko czyli ma prawo do macierzyńskiego w wymiarze 20 tygodni to z pozostałych 6 tygodni (lub mniej jeżeli była na urlopie macierzyńskim również przed porodem) może zrezygnować i wrócić do pracy (Art. 180 § 4 k.p.). Pamiętajmy, że dzień porodu jest pierwszym dniem korzystania z urlopu macierzyńskiego. Dzień ten uwzględniamy obliczając wskazane 14 tygodni obowiązkowej części urlopu macierzyńskiego,
 • Warunkiem rezygnacji przez matkę z części urlopu macierzyńskiego jest przejęcie tego urlopu przez ojca dziecka. Jeżeli nie będzie w stanie tego zrobić (np. ze względów zawodowych) to kobieta będzie musiała wykorzystać cały przysługujący jej urlopu macierzyński.
 • Procedura rezygnacji przez matkę z urlopu macierzyńskiego i przejęcia go przez ojca jest następująca:
  • Najpierw ojciec wnioskuje do swojego pracodawcy o udzielenie mu części urlopu macierzyńskiego z którego rezygnuje matka. Wniosek w tej sprawie musi złożyć nie później niż 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcie tego urlopu (Art. 180 § 9 k.p.). Wniosek ten należy zatem złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym czternasty dzień kalendarzowy licząc wstecz od dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tego urlopu,
  • Następnie matka składa do swojego pracodawcy wniosek o rezygnację z części urlopu macierzyńskiego. Wniosek w tej sprawie musi złożyć nie później niż 7 dni przed powrotem do pracy (Art. 180 § 8 k.p.). Wniosek ten należy zatem złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym siódmy dzień kalendarzowy licząc wstecz od dnia poprzedzającego dzień powrotu do pracy.
 • Ustalając powyższe terminy należy również pamiętać, że zgodnie z Art. 115 Kodeksu cywilnego jeżeli koniec terminu do wykonania czynności (złożenia wniosku) przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą,
 • Ponadto zgodnie z Art. 61 § 1 Kodeksu cywilnego oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. A zatem mówiąc o dacie przekazania wniosku pracodawcy mówimy o dacie w której wniosek ten wpłynął do pracodawcy. Jeżeli zatem wniosek wysyłamy pocztą wówczas za datę złożenia wniosku uznaje się datę wskazaną na potwierdzeniu odbioru a nie datę nadania listu na poczcie.

Przykład

Dzień porodu 2.01.2018
Wymiar obowiązkowej części urlopu macierzyńskiego 14 tygodni (98 dni)
Pierwszy dzień urlopu macierzyńskiego 2.01.2018 (tożsamy z dniem porodu)
Ostatni dzień obowiązkowej części urlopu macierzyńskiego

 

9.04.2018

Odliczamy 14 tygodni (98 dni) licząc od dnia porodu czyli od 2.01.2018

Dzień powrotu matki do pracy (jest to jednocześnie pierwszy dzień urlopu macierzyńskiego dla ojca dziecka) 10.04.2018

 

Ostateczny termin na złożenie przez matkę wniosku o rezygnację z części urlopu macierzyńskiego

 

2.04.2018

 • Odliczamy wstecz 7 kolejnych dni kalendarzowych licząc od 9.04.2018 czyli dnia kalendarzowego poprzedzającego pierwszy dzień powrotu matki do pracy.
 • Siódmy dzień przypada 3.04.2018 co oznacza, że ostatnim dniem na złożenie wniosku będzie dzień wcześniej czyli 2.04.2018.
Ostateczny termin na złożenie przez ojca wniosku o udzielenie części urlopu macierzyńskiego z którego rezygnuje matka

 

26.03.2018

 • Odliczamy wstecz 14 kolejnych dni kalendarzowych licząc od 9.04.2018 czyli dnia kalendarzowego poprzedzającego pierwszy dzień urlopu macierzyńskiego dla ojca.
 • Czternasty dzień przypada 27.03.2018 co oznacza, że ostatnim dniem na złożenie wniosku będzie dzień wcześniej czyli 26.03.2018.

Więcej na temat rezygnacji z urlopu macierzyńskiego znajdziesz tutaj.

Przepisy prawa

Kodeks pracy

Art. 180 § 1. Pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze:

1) 20 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie;
2) 31 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie;
3) 33 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie;
4) 35 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie;
5) 37 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

§ 2. Przed przewidywaną datą porodu pracownica może wykorzystać nie więcej niż 6 tygodni urlopu macierzyńskiego.

§ 3. Po porodzie przysługuje urlop macierzyński niewykorzystany przed porodem aż do wyczerpania wymiaru, o którym mowa w § 1.

§ 4. Pracownica, po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, ma prawo zrezygnować z pozostałej części tego urlopu i powrócić do pracy, jeżeli:

1) pozostałą część urlopu macierzyńskiego wykorzysta pracownik – ojciec wychowujący dziecko;
2) przez okres odpowiadający okresowi, który pozostał do końca urlopu macierzyńskiego, osobistą opiekę nad dzieckiem będzie sprawował ubezpieczony – ojciec dziecka, który w celu sprawowania tej opieki przerwał działalność zarobkową.

§ 5. Pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko przysługuje, w przypadku rezygnacji przez ubezpieczoną – matkę dziecka z pobierania zasiłku macierzyńskiego po wykorzystaniu przez nią tego zasiłku za okres co najmniej 14 tygodni po porodzie, prawo do części urlopu macierzyńskiego przypadającej po dniu rezygnacji przez ubezpieczoną – matkę dziecka z pobierania zasiłku macierzyńskiego.

§ 8. W przypadkach, o których mowa w § 4 i 6, pracownica składa pracodawcy pisemny wniosek w sprawie rezygnacji z korzystania z części urlopu macierzyńskiego w terminie nie krótszym niż 7 dni przed przystąpieniem do pracy. Do wniosku dołącza się dokumenty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1868a. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownicy.

§ 9. Części urlopu macierzyńskiego, o której mowa w § 4 pkt 1, § 5, § 6 pkt 1 i § 7, pracodawca udziela, odpowiednio, pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko albo pracownikowi – innemu członkowi najbliższej rodziny, na jego pisemny wniosek, składany w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z części urlopu. Do wniosku dołącza się dokumenty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1868a. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika – ojca wychowującego dziecko albo pracownika – innego członka najbliższej rodziny.

Art. 1831. § 1. Przy udzielaniu urlopu macierzyńskiego i urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego tydzień urlopu odpowiada 7 dniom kalendarzowym.
§ 2. Jeżeli pracownica nie korzysta z urlopu macierzyńskiego przed przewidywaną datą porodu, pierwszym dniem urlopu macierzyńskiego jest dzień porodu.

Kodeks cywilny

Art. 61. § 1. Oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Odwołanie takiego oświadczenia jest skuteczne, jeżeli doszło jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej.
§ 2. Oświadczenie woli wyrażone w postaci elektronicznej jest złożone innej osobie z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jego treścią.

Art. 111. § 1. Termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia.
§ 2. Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

Art. 115. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

Może Ci się również spodoba